Idag skriver Sörmlands landsting historia!

I dag tillsatte landstingsstyrelsen i Sörmland den arbetsgrupp som ska leda arbetet med att göra Landstinget Sörmland mer HBT-vänligt. Så löd första raden i ett pressmeddelande för precis ett år sedan.

Nu har, som redan nämnts, ett år gått sedan ovanstående pressmeddelande och för bara en liten stund sedan presenterade Landstinget Sörmland sin hbt-policy (pressmeddelande här).

Den har arbetats fram av en politiskt tillsatt arbetsgrupp, i vilken Fredrik Pettersson varit ordförande. En ambitiös remissrunda har policyn utsatts för och remissinstanserna har (enligt säkra källor) bara varit positiva.

Jag har läst policyn och har inget att invända (förutom att jag vill att hbt ska skrivas med små bokstäver). Den är, för att uttrycka mig i klarspråk, förbannat bra!

Policyn är till för att säkerställa att hbt-personers rättigheter efterlevs i landstinget. Varför behövs då en hbt-policy?

• Hbt-personer utsätts oftare för diskriminering och kränkande behandlin än genomsnittsbefolkningen.
• Det är tre gånger så vanligt med symptom som ängslan, oro och/eller nedstämdhet bland bi-, homosexuella och transpersoner, jämfört med genomsnittsbefolkningen.
Största andelen med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest finns bland unga transpersoner.
• Unga hbt-personer upplever att de inte blir lyssnade på vid kobtakt med verksamheter inom landstinget såsom vårdcentral, hälso- och sjukvården och Ungdomsmottagningar i samma
utsträckning som genomsnittsungdomen.
• Många hbt-personer känner inte att de kan vara öppna med sin sexuella läggning på sin arbetsplats.
• Heteronormativiteten bygger på föreställningen om att heterosexualiteten är det normala och uppdelningen i två kön, samt de normer som gäller för hur dessa kön förväntas vara. Den genomsyrar samhällets alla miljöer och påverkar hur vi bemöter människor och hur vi blir bemötta. Heteronormen innebär att icke-heterosexuella personer betraktas som avvikande av majoritetssamhället och blir underordnade den heterosexuella majoriteten.
• Hbt-gruppen osyngliggörs på grund av den rådande heteronormen, till exempel i informationsmaterial och blanketter.
• Policyn ska bidraga till ökad likvärdighet i landstingets alla verksamheter när det gäller kunskap om och kompetens att bemöta hbt-personer.


Det finns vidare tydliga inriktningsmål. Landstinget Sörmland ska skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling hos hbt-personer i Sörmland. Landstinget ska skapa förutsättningar för att hbt-personer kan utveckla en trygg och säker sexualitet. Landstinget ska vidare ta ansvar för att synliggöra och främja mångfaldsfrågor inom de fora där de medverkar (till exempel i samhällsdebatten, vid externa kontakter och genom kultur- och utbildningsarbete).

Själva arbetsgivaren Landstinget Sörmland ska bedriva ett aktivit arbete för att främja likvärdig behandling och synliggöra mångfald på arbetsplatserna. Vidare ska arbetsgivaren bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Personalen i landstinget ska bemöta medborgarna på ett respektfullt sätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Personalen ska också ha kunskap och kompetens att ge relevant stöd och vård till hbt-personer. Politiker, chefer och medarbete ska ha kunskap om hbt-policyn och heteronormens innebörd.

Vad beträffar bilden av Landstinget Sörmland kommer det, i och med policyn, att vara viktigt att, i de miljöer där personal och patienter vistas, ska landstingets mål om mångfald och öppenhet beaktas. Informationsmaterial, trycksaker, rapporter et cetera ska också de präglas utifrån ett hbt-perspektiv och en medvetenhet om heteronormens betydelse och existens.

Det här är ett första steg. En policy tydliggör vad som ska göras. Nästa steg blir att utarbeta riktlinjer som beskriver hur detta ska går till. Idag är jag stolt över Sörmlands landsting. Jag hoppas att alla andra landsting i Sverige tar efter Sörmland och blir lika hbt-vänliga.

Igår presenterade till exempel Socialdemokraterna i Stadshuset och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting sin satsning 90.000 (vilket jag skrev om här). Det ryktas även om att Örebros landsting är på G. (men där är det tjänstemän som harvar fram policyn och inte, som i fallet med Sörmlands landsting, en politiskt tillsatt arbetsgrupp).

Vid en jämförelse med andra landsting, står det klart att Landstinget Sörmland har kommit längst i sitt arbete. Ett tips till alla landsting är att sno Sörmlands hbt-policy rakt av. Varför uppfinna hjulet på nytt?

Sörmlands landstings hbt-policy kan du läsa i sin helhet här.

[UPPDATERING]
Fredrik Pettersson, Den nya majoriteten och Johan Ulvenlöv har också bloggar också om policyn. Landstinget Sörmland har nu lagt ut policyn på sin hemsida. SR Sörmland, SR Sörmland2

1 kommentar:

Anonym sa...

Ett nytt rekord i politisk korrekthet.