Var femte ung hbt-person är utsatt för våld i familjen

OHÄLSA. Ungdomsstyrelsens undersökning visar bland annat att 19 procent av 16–25-åringar som är homosexuella, bisexuella eller osäkra på sin sexuella läggning har utsatts för fysiskt våld av anhöriga. Det är en dubbelt så stor andel som för unga i befolkningen som helhet. 25 procent av unga homosexuella och bisexuella kvinnor i 16–29-årsåldern uppger att de har försökt begå självmord. Motsvarande andel för övriga unga kvinnor är 8 procent. De allra flesta mår dock bra.
-
Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Den främsta orsaken är att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. De unga upplever också att hatbrotten mot dem har ökat. Det här var bara axplock från rapporten, men jag hoppas att politikerna gör verklighet av Ungdomsstyrelsens förslag på förbättringar:
-
1. Förbättra arbetet i skolan
• Skolan måste ta fram rutiner för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier, hot och våld och se till att de följs. De bör ta till vara elevernas kunskap och erfarenheter i arbetet. De program som används i det förebyggande arbetet bör analyseras ur normkritiska perspektiv.
• Sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet bör höjas.
2. Myndigheters kompetens
• Personal som arbetar med unga, främst inom skolan, det förebyggande och främjande arbetet och vården, behöver utbildas om hur de kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland unga homosexuella, bisexuella och transpersoner och motarbeta stereotypa könsroller och diskriminering.
• Statliga och kommunala insatser kring information och kunskap som riktas till unga måste kvalitetssäkras utifrån diskrimineringslagstiftningen och kompletteras med barns och ungas erfarenheter.
3. Mötesplatser
• Kommuner bör säkerställa att de mötesplatser som finns för unga lokalt även vänder sig till unga homosexuella, bisexuella och transpersoner men också att de har tillgång till egna mötesplatser.
• Behovet av regionala och lokala mötesplatser för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner bör kartläggas liksom vilka metoder som finns och fungerar för att främja en bättre hälsa. Även möjligheten till mer långsiktig finansiering av verksamheterna bör ses över.
-
Vad gäller punkt tre - mötesplatser - så ligger Egalia (ett fritidshäng för unga hbt-personer i Stockholm) illa till på grund av borgarna i Stadshuset. Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin har gett följande vallöften: När de Rödgröna tar över Stadshuset kommer vi att få se ett hbt-borgarråd och Egalia kommer att permenteras. Det är i varje fall en bra bit på väg.
-
Ungdomstyrelsen rapport HON HEN HAN kan du läsa i sin helhet här.
-
Relaterat: RFSL bjuder in kommuner till samarbete om hbt-ungdomars livsvillkor apropå rapporten. Trollhare tycker inte att rapporten är så dyster, trots allt. Dessutom är den verkligen läsvärd anser hen.

Inga kommentarer: