Uppdrag Välfärd

Maria Östberg Svanelind, utredningschef och projektledare för Uppdrag Välfärd
-
Jag har i inlägget Socialtjänstens hjältar II skrivit:
-
Socialsekreterare har en orimlig arbetssituation och i och med att den moderatstyrda regeringen kommer med ytterligare sparkrav är denna situation, som socialsekreterare befinner sig i, ohållbar! Nu redovisar Akademikerförbundet en medlemsundersökning om socialsekreterarnas arbetssituation (under projektet Uppdrag Välfärd). Läs hela undersökningen här.
-
Jag träffade Maria Östberg Svanelind, utredningschef på Akademikerförbundet SSR och tillika projektledare för Uppdrag Välfärd på Jobbkongressen och vi satte oss ner och pratade en stund om projektet, socialsekreterarnas och klienternas situation.
-
Östberg Svanelind berättar att projektet drog igång hösten 2007 för att lyfta de socialpolitiska frågorna. Projektet är tänkt att hålla på fram till valet 2010. Politikerna måste få upp ögonen. I och med projektet vill SSR bidra till att starta en debatt som tar sin utgångspunkt i de mest utsatta människorna, som handlar om hur samhället kan stödda och bidra till att alla medborgare får ett värdigt liv. Det yttersta skyddsnätet fungerar inte. Idag ser vi en dramatisk ökning vad beträffar försörjningsstöd (under första halvåret 2009 med över 20 procent i hela landet). Jag jobbar ibland på en stadsdelsförvaltning som vakt och får se med egna dessa försämringar och därför är socialpolitik en av mina hjärtefrågor.
-
Socialsekreterarna har en omänskligt hög arbetsbelastning. De är hårt trängda. Enheten för hemlösa ska till exempel spara en miljon kronor i månaden, trots att den har tagit emot 30 procent fler hjälpsökande i år än i fjol (DN). Östberg Svanelind berättar om socialsekreterare et cetera som arbetar helger och nätter gratis eftersom svångremmen har dragits åt. Kortsiktiga besparingar på förebyggande arbete i socialtjänstens budget är inte lösningen, säger Östberg Svanelind. Hon fortsätter: Den globala ekonomiska krisen skär tvärs igenom det svenska samhället. Speciellt nu är det viktigt att upprättahålla och utveckla de kommunala verksamheterna. För att förhindra neddragningar och uppsägningar måste staten hjälpa kommunerna med finansieringen.
-
Jag påpekade då att den Moderatstyrda regeringen tänker skjuta till 10 miljarder till kommuner och landsting under 2010, men Östberg Svanelind vill att regeringen även ger besked om ökade statsbidrag till kommunerna också 2011 och 2012. Jag håller med henne.
-
Vi talar lite om Akademikerförbundets krav på legitimation för socionomer och Östberg Svanelind är glad att den frågan lyfts under Jobbkongressen i och med motionerna G126:1, G126:2. Partistyrelsens utlåtande över dessa lyder:
-
Partistyrelsen vill understryka betydelsen av socionomernas arbete och delar uppfattningen i motionen om att den sociala verksamheten måste kvalitetssäkras. Socionomer har en mycket utsatt arbetssituation och behöver stöd och resurser för att kunna utföra sitt jobb under rimliga förhållanden. Frågan om legitimation för socionomer har diskuterats under lång tid. Yrkeslegitimation utgör sedan lång tid ett viktigt bevis på en yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Legitimationen är ett uttryck för att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Den främsta betydelsen ligger i samhällets möjlighet att på ett märkbart och tydligt sätt – genom indragning av legitimationen – reagera när en legitimerad yrkesutövare allvarligt missköter sig. Rätten till legitimation förbehålls sådana grupper av yrkesutövare som har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården och som i inte oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten. Det statliga legitimationsförfarandet är knutet till yrkesutövning. För att få legitimation krävs formella behörighetsvillkor i fråga om utbildning men legitimationen som sådan avser rätten att utöva ett specifikt yrke. För socionomerna leder detta till svårigheter eftersom personer med socionomexamen är verksamma inom en lång rad olika yrken. Partistyrelsen menar att det i första hand bör övervägas och utredas att införa legitimation när det gäller socionomer (exempelvis kuratorer) som jobbar inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården jobbar socionomer med annan legitimerad personal i ett system där avgörande beslut tas av legitimerad personal. När det gäller socionomer inom kommunernas socialtjänst så ingår de i en helt annan typ av styrsystem där myndighetsbeslut tas av socialnämnden och inte direkt av tjänstemannen. Därför har inte legitimation för socionomer samma roll att fylla i kommunernas socialtjänst som i hälso- och sjukvården. Vi vill ta initiativ till en översyn av hela socialtjänstlagen. Ny särlagstiftning har tillkommit och mycket har hänt sedan socialtjänstlagen skrevs. Det finns ett klart behov att se över om lagen behöver anpassas efter förändrade krav och behov. I detta sammanhang menar partistyrelsen att det kan vara lämpligt att titta både på frågan om legitimation för socionomer och på frågan om socionomutbildningens innehåll. Partistyrelsen föreslår kongressen besluta: att bifalla motion G126:1, att anse följande motion besvarad med hänvisning till utlåtandet G126:2.
-
Östberg Svanelind reser för närvarande runt i landet i egenskap av projektledare för Uppdrag Välfärd. För några dagar sedan var hon moderator i Jönköping, på ett möte där SSR-medlemmar och Socialnämnden var inbjudna. Hon berättar om en medlem som jobbar i Frälsningsarmén och som i sin tur berättade för henne att numer är det inte bara hemlösa och fattiga som kommer för att få matpaket, utan även mammor som måste gå till kyrkan eller Frälsningsarmén för att få mat till sina barn. Mammor som måste gå till kyrkan för att ha mat till sina barn - ett sådant samhälle vill vi inte ha. Ett generellt, solidariskt välfärdssamhälle är nödvändigt för det demokratiska samhället vi lever i, säger Östberg Svanelind med eftertryck i rösten.
-
Tidigare inlägg:

1 kommentar:

Nosse sa...

Jo.. det vore trevligt att få känna sig värd i alla fall lite för en stund någon gång emellanåt.