Vård efter behov, inte efter plånbok

Vårdcentraler i kommuner och stadsdelar där den rikaste fjärdedelen av Stockholms invånare bor, har under den gångna mandatperioden fått ett resurstillskott på 265 miljoner kronor eller 7,7 procent. Resten av stockholmarna är förlorare och största förlorarna är medelklassen. Mottagningar i medelklassområden har förlorat 206 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av intäkterna. Resurser har alltså omfördelats från områden med medelinkomsttagare till områden med höginkomsttagare.
Ovanstående skriver Ilija Batljan på SvD Brännpunkt idag. Varma anhängare av vårdvalet menar att sjukvården blivit mer "tillgänglig". Det stämmer inte. Vårdvalet har inneburit en försämring av den ekonomiska tillgängligheten i delar av Stockholm, där hälsoklyftorna redan är stora.

Vad finns det då för alternativ till vårdvalet? I februari i år presenterade de Rödgröna sitt hälsoval. Det är ett alternativ med en nytt ersättningssystem, där vårdcentralerna får pengar efter sina behov. Hälsoval Stockholm i sju punkter:

1) Hälsoval Stockholm fördelar den ekonomiska ersättningen med hänsyn tagen till vårdtyngd och socioekonomi, genom ACG och CNI. De som har störst behov av vård ska få mer resurser än de som är relativt friska.
2) Mottagningarna ges tid och resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom att göra en betydligt större del av ersättningen baserad på antal listade patienter, vårdtyngd och socio­ekonomi, får verksamheterna råd att arbeta hälsopedagogiskt med till exempel rökavvänjning, viktminskning och uppsökande verksamhet. På sikt leder det till färre sjuka och bättre folkhälsa.
3) Hela vårdteamet ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och kunna ge ett starkare stöd vid psykisk ohälsa och livskriser. Distriktsköterskans roll stärks och hon åläggs ett särskilt folkhälso­ansvar. Hälsofrämjande insatser riktas särskilt till områden med stora hälso­behov. Fler hälsokommunikatörer sätts in.
4) Vi inför verklig valfrihet och patientmakt genom ett brett vårdutbud med olika inriktning och kompetenser. Hälsoval Stockholm innebär en tillit till vårdpersonalen att själva organisera sitt arbete och bedöma vilken vårdkompetens som ska möta den enskilda patienten. Patientens val kan påverka vårdteamets sammansättning. Hälsoval Stockholm ersätter till exempel besök hos kiropraktor, naprapat, och psykoterapeut. Kvalitet ska premieras före korta besök.
5) Fördelarna med att genom auktorisation undvika konkurrensupphandlingar tas tillvara, men kvalitetskraven på vårdgivarna skärps. Landstingets egen närsjukvård ges rätt att starta nyetableringar. Vårdenheter i landstingets egen regi ges också möjlighet att övergå i intraprenader.
6) Vården ska finnas där behoven finns. Fri etablering i den form den har i dag avskaffas.
7) Hälsoval Stockholm innebär ett bredare utbud i närsjukvården där fler specialister görs tillgängliga. För att öka möjligheterna till snabb vård utan tidsbokning öppnas också nya akuter vid ett antal närsjukhus, där bland annat barn­läkarkompetens ska finnas.


Peter Andersson har också bloggat om artikeln.

Inga kommentarer: