En liten smärtförnimmelse - Del II

Om någon missade gårdagens Existens, finns programmet att se här och läs gärna mitt tidigare inlägg.
-
Nu, tack vare Existens, agerar skolborgarrådet Lotta Edholm. Hon säger att hon kommer att stoppa Maranatas undervisning.
-
Om så sker får man bli lagbrytare. Vi får säga som apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människorna, säger Tage Johansson till DN.
-
På frågan om det sker barnaga i Maranatas undervisning säger Johansson följande: Det är en väldigt provokativ del... Oftast räcker det med en tillsägelse, aga sker bara i en extrem situation. Men Bibeln säger "Den man älskar agar man" och "Den som spar riset hatar sin son". Vi backar inte från det Gud säger.
-
När det gäller evolutionen säger Johansson att barn blir hjärntvättade i den kommunala skolan. Hm, lustigt att just han använder sig utav ordet "hjärntvättade", för det är precis den känslan jag fick igår när jag såg Existens, framför allt när två före detta elever uttalade sig i programmet.
-
Redan nu finns det barn som inte beviljats hemundervisning, men som ändock går i Maranatas Pilgrimsskola. Jag hoppas att Edholm med alla medel som står till buds, kommer att stoppa den undervisning som bedrivs i Maranatas regi.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Är själv moderat och för friskola men det här är helt vidrigt. Dom medger att man har aga och det är ok för gud säger så. Jag undrar vad som kommer hända med dessa stackars barn när dom växer upp.

Paulus Eliasson sa...

Det är lätt att kontrollera. Det finns många vuxna idag som gått hela sin grundskoleutbildning i hemundervisning - och en hel del av dem är med i Maranata. Själv hör jag till den gruppen, och jag kan bekräfta: Jag mår bra, tackar som frågar.

Demonian sa...

Hemundervisning är nästan okänt i Sverige. Det kommer stort i världen. Uppemot 2,000,000 barn i USA undervisas hemma. De vanligaste orskerna är livsåskådning och att få vara tillsammans mer med sina barn. Att låta barnen slippa grupptryck, mobbing, droger och våld. Hejja Maranata! Stå på er mot överheten och PK-folket.

Anonym sa...

Läs på innan ni försöker med era lögner. Hälsar JIMMY från Värmland http://www.skl.se/artikel.asp?A=47895&C=6234Överlag är både kommun och föräldrar nöjda med hur insynen fungerar i de kommuner som har en positiv attityd till hemundervisning.

Ett problem är dock att hemundervisning är för dåligt känt i de svenska kom­munerna och många kommuner inte ens känner till att det är en laglig rättighet. Enstaka skolförvaltningar agerar så kränkande mot familjer som ansöker om hemundervisning, att de tillkallar socialtjänsten för att utöva påtryckningar på familjen. Skolverket har tagit ställning mot detta förfarande (yttrande Dnr 98:2802) och i samma dokument även tagit ställning för att kommunerna ska informeras om det fällande lagrummet för hemundervisning. Informationen verkar dock fortfarande inte ha nått t till kommunerna.

Att verka för att Sveriges föräldrar får möjlighet att hemundervisa och information om att det är en laglig utbildningsform, stämmer mycket väl med både FNs förklaring av de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen. De betonar

barnens rätt till utbildning, och att det i första rummet är föräldrarna som väljer en utbildning för sina barn, en utbildning som bland annat stämmer med familjens värdegrund, samt filosofiska och religiösa övertygelse. (Se Europakonventionens tilläggsprotokoll, artikel 2)

Just detta reserverade sig Sverige för 1952 inför ratificeringen av Europakon­ventionen. Men 1995 togs denna reservation bort, i och med att man antog den stora propositionen (Proposition 1993/94-117) som gjorde Europakonventionen till gällande lag i Sverige. Reservationen togs bort medföljande motivering: "Under hänvisning till att dagens skolundervisning skall vara objektiv och eleverna således inte tvingas bevistas en undervisning som strider mot föräldrarnas övertygelse samt till att gällande skollag ger möjlighet att fullgöra skolplikten genom fristående skolor eller genom hemundervisning, föreslår kommittén att den svenska reservationen återkallas."

Våra nordiska grannländer har en lagstiftning som förpliktigar skolinstitutionen att erbjuda utbildning, inte barnet till att gå i skolan. I samma anda ändrades den svenska skollagen 1985 till: "Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning …", dvs barnets rätt enligt konventionerna. Denna ändring av hur begreppet skolplikt ska förstås har ännu inte fått genomslag i alla våra svenska kommuner. I allt för många fall har kommuner givit föräldrar avslag pga ren okunskap och fördomsfullhet. Detta har lett till uppslitande rättstvister som blivit en tung börda för barn och föräldrar.


Jag föreslår att kongressen beslutar

att Sveriges Kommuner och Landsting verkar för att skollagen följs, vilket innebär att hemundervisning betraktas som ett fullgott alternativ och inte avfärdas per automatik

att Sveriges Kommuner och Landsting verkar för att alla kommuner underrättas om/utbildas i hur de korrekt ska behandla en ansökan om hemundervisning

att Sveriges Kommuner och Landsting verkar för att kunskapsnivån kring hemundervisning höjs hos alla instanser inom utbildningsväsendet, inklusive lärarutbildningarna. Härvid bör erfarenhet och forskningsresultat från länder med lång erfarenhet av hemundervisning tillgodogöras.


Vimmerby 2007-09-11

Krister Segergren (mp)
Ombud Kalmar län

Sidan skapad 17 sep 2007
Innehåll: Irene Carlstedt

Skriv ut sidan


Adress: http://www.skl.se/artikel.asp?A=47895&C=6234