Våld är våld

Hederskulturen krockar med de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är inget typiskt svenskt eller västerländskt, de är universella.
Arhe Hamednaca
-
I lördags ägnade jag och ett gäng partikamrater oss åt jämställdhet. En av föreläsarna var Arhe Hamednaca (verksamhetschef för Elektra på Fryshuset) som talade om våld mot kvinnor i hedersrelaterade kulturer. Han var briljant!
-
Hamednaca började sitt föredrag med att säga att våld är våld, men att våldet har olika strukturer (jag återkommer till detta senare).
-
Vad gäller hedersrelaterat våld, till exempel hedersmordet på Fadime eller de så kallade balkongflickorna, så är det det yttersta, grymmaste våldet. Och visst är det det yttersta våldet, men det är sällsynt. Vad Hamednaca kallar för hedersrelaterat liv eller hedersrelaterad vardag, lever betydligt fler kvinnor i och med. Bakom våldet finns en vardag med en hederskultur där pappas ord är lag.
-
Ett flickebarn som föds in i ett hedersrelaterat liv har ingen möjlighet att forma sin egen framtid. Hennes kropp och sexualitet är inte hennes egen. Den ägs av familjen/klanen/folkgruppen. Hela släktens ära och rykte är beroende av kvinnans kyskhet.
-
Hederskulturen är i mångt och mycket en rykteskultur. Om det uppstår rykten, till exempel att en kvinna umgås med en man på ett "otillåtet" sätt, äventyras hela släktens välfärd och heder. För att återupprätta den förlorade hedern, kan hon straffas. För oss är det oförståeligt att en kvinna som våldtas, straffas av sin släkt, medelst till exempel stening eller hängning, men det är släktens sätt att återupprätta sin heder.
-
Rykteskulturen är ett kontrollsystem inom ett kollektiv, man bevakar varandra, man ser till att de oskrivna lagarna följs. Av rädsla kanske osanna rykten sprids, dessa rykten sprids även av kvinnor. Rädsla är alltså motorn i denna rykteskultur.
-
Vad beträffar det yttersta, grymmaste våldet mot dessa kvinnor, alltså de allvarligaste hedersrelaterade brotten, är de alltid planerade, det är ett kollektivt beslut och brottet är socialt sanktionerat.
-
Vad beträffar mäns våld mot kvinnor i icke hedersrelaterade kulturer, är mäns våld mot kvinnor individuellt utfört och kollektivt fördömt. Våld är våld - men strukturerna skiljer sig.
-
När människor talar om att det står i deras religiösa skrifter, ska man alltid fråga var. Om de inte kan visa var i skriften det står och säger istället att det tillhör deras kultur, så bör man säga att kultur förändras, kultur anpassas och kultur tillåter. Hamednaca menar att religiösa och kulturella skillnader aldrig kan legitimera hedersförtryck och hedersvåld.
-
Hedersrelaterad kultur finns där det är brist på demokrati och välfärd. I brist på demokrati och välfärd frodas patriarkalism, religion och centralmakt. I Expressens ledare från igår - Det slagna könet - står det bland annat:
-
Våldet mot kvinnor är globalt, men mest utsatta är kvinnor som lever i fattiga, kaotiska, outvecklade eller järnhårt patriarkala kulturer. Och på senare år har en ny, och potentiellt verkningsfull, sanning etablerats: jämställdhet är inte bara en grundläggande liberal princip utan en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt. I länder där kvinnor har medborgerliga rättigheter, självständighet och ekonomisk egenmakt, där mår själva ekonomin bättre.
[...] Biståndsgivarna måste inse att inga kulturer är huggna i sten, utan att människor i tredje världen är lika mottagliga för sakliga argument som människor i västerlandet. Men budskapet ska inte komma ovanifrån. En stor del av det jämställdhetsfrämjande biståndet bör således riktas mot lokala kvinnogrupper och liknande rörelser, inklusive upplysta religiösa nyckelpersoner, så att de får möjlighet att sprida kunskap och förändra attityder bland de sina.
-
Hedersrelaterad kultur förekommer som bekant även i Sverige. Hamednaca anser att vi (till exempel lärare och socialsekretare, som har ett stort ansvar) i Sverige är för toleranta gentemot andra kulturer. När en lärare godtar en lapp från en pappa, där han skriver att flickan inte ska vara med på simundervisning eller sexualupplysning, är det ett brott mot skollagen och vidare, det är ett brott mot barnkonventionen (specifikt 2,3, 6 och 12). Hamednacas lösning är istället att bjuda in föräldrarna och berätta vad om gäller, istället för okunskap och kompromisser som i slutändan drabbar barnen hårdast.
-
Om vi återgår till mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld mot kvinnor, kan jag problematisera detta ytterligare genom att tillföra ytterligare ett "våld" - våld i samkönade relationer. Kvinna som slår kvinna. För de två "våld" jag har diskuterat är mäns våld mot kvinnor. Det talas för lite om våld i samkönade relationer. Förekomst, orsak och uttryck? Det finns för lite kunskap om detta våld.
-
Läs även DN:s artikel om Sharafs hjältar, där Hamednaca varit en av initiativtagarna.

Inga kommentarer: