Att stärka kvinnors ställning i samhället

Statsbidragets syften
1 § Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnorsorganisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Allmänna bestämmelser
2 § Med en kvinnoorganisation avses i denna förordning: 1. en ideell förening där tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning isamhället,2. en ideell förening som huvudsakligen har som medlemmar sådana ideella föreningar som avses i 1 och som har som ändamålatt stärka kvinnors ställning i samhället, eller
3. en sammanslutning av kvinnor inom en ideell förening, somarbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället. Förordning (2007:1138).
-
Eric Erfors vill Slopa bidragen till kvinnoklubbarna och ger som exempel organisationen Haro:
-
Syftet med statsbidraget formuleras med en riktig gummiparagraf, nämligen "att stärka kvinnors ställning i samhället". Det målet anses vårdnadsbidragslobbyn Haro uppfylla och får därför 100000 kronor i bidrag för sitt arbete för fler bidragsförsörjda hemmafruar.
-
I ett pressmeddelande från Haro hyllas införandet av vårdnadsbidraget:
-
Rikorganisationen Haro för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap hälsar med stor tillfredsställelse möjligheten till ett vårdnadsbidrag från 1 juli 2008. Detta är ett utmärkt första steg till en mer mänsklig, barnvänlig och demokratisk familjepolitik.
-
Vårdnadsbidraget har mycket lite att göra med jämställdhet. Vårdnadsbidraget stärker inte kvinnors ställning i samhället. Det finns väldigt många, bra kvinnoorganisationer. Haro är inte en av dessa organisationer.

Inga kommentarer: