Skadestånd för diskriminering i inseminationsmål

HomO: Tingsrätten utdömer skadestånd för diskriminering i ”inseminationsmål” Uppsala tingsrätt meddelade den 22 oktober 2008 dom i det mål angående diskriminering inom hälso- och sjukvården som HomO drivit mot Uppsala läns landsting. I sin dom ålade tingsrätten landstinget att betala 50 000 kronor i skadestånd till den ena av de två kvinnorna i ett lesbiskt par som enligt HomO:s uppfattning utsatts för diskriminering. Bakgrunden till målet var att paret begärde, och av landstinget erhöll, behandling mot ofrivillig barnlöshet. När den ena kvinnan i paret mottagit tre av de sex inseminationsbehandlingar som landstinget normalt tillhandahåller upphörde behandlingen på grund av att kvinnan under tiden hunnit överskrida den övre åldersgränsen för behandling. Paret begärde då att den andra kvinnan i paret istället skulle ges inseminationsbehandling. Med hänvisning till att endast den ena kvinnan i ett lesbiskt par kan erhålla sådan behandling (och att detta motsvarar vad som gäller för heterosexuella par), avslog landstinget parets begäran.I sin dom fann tingsrätten att landstingets beslut att neka den ena kvinnan behandling innebar att hon utsattes för direkt diskriminering på grund av sexuell läggning. Tingsrätten ansåg emellertid att den andra kvinnan i paret, som erhållit behandling, inte kunde anses ha blivit diskriminerad. HomO:s talan i denna del lämnades därför utan bifall. Läs tingsrättens dom (pdf) avidentifierad.
-
Stockholms Fria tidning: Anna och Eva tycker att det är jobbigt att gå igenom ytterligare en rättegång. De har heller inte ännu tagit ställning till vad deras nästa steg blir för att bli föräldrar. Privata alternativ till assisterad befruktning finns både i Sverige och utomlands, men de kostar cirka 10 000 kronor.
– Allt känns jobbigt just nu. Vi har kämpat för att bli föräldrar i 2,5 år. Vi vet inte hur vi ska gå vidare, säger Anna uppgivet
.
-
-
Jag kan förstå att Anna och Eva tycker att "allt känns jobbigt just nu". Don't give up!

Inga kommentarer: